Order Nestorii

Nestor 2010
dr Leszek Janeczek

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2010 oraz Order Nestorii otrzymuje dr Leszek Janeczek za wieloletnią społeczną pracę nad dokumentowaniem przeszłości Krasnegostawu i regionu, czego cennym efektem jest zebranie kilkuset wywiadów świadków historii, a także książka „Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w czasie drugiej wojny światowej” oraz znaczący udział w publikacjach zbiorowych „Byliśmy sercem wsi” i „Krasnystaw wczoraj i dziś”. Wyróżniony zostaje także za podejmowane liczne inicjatywy patriotyczne i obywatelskie dotyczące historii i teraźniejszości ziemi krasnostawskiej.

Leszek Janeczek urodził się 04.08.1958 roku w Krasnymstawie. Dzieciństwo spędził we wsi Wólka Orłowska, gdzie ukończył Szkołę Podstawową im. Bitwy pod Grunwaldem. W roku 1977 zdaje egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, a później studiuje medycynę na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie i uzyskuje tytuł lekarza medycyny.

W 1984 roku rozpoczyna staż w krasnostawskim ZOZ-ie. Od 1985 roku podejmuje pracę na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala, przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej lekarza i zostaje ordynatorem oddziału. Wprowadza nowe metody operacyjne i procedury do pracy oddziału, do tej pory w nim nie stosowane.

W latach 1990–1995 dyrektor naczelny ZOZ i SP ZOZ w Krasnymstawie. Podejmowane różnorakie działania doprowadzają do oddłużenia szpitala i zakupu specjalistycznego sprzętu.

Odbywa liczne staże medyczne: w Holandii w mieście Dirksland (1992), na wyspie Zelandia, w 1995 r. miesięczny staż medyczny w Niemczech, w Bawarii, w mieście Starnberg, u profesora Fritza Dietmara, ucznia prof. Semma, twórcy europejskiej laparoskopii, w 1998 r. miesięczny staż z zakresu chirurgii onkologicznej w ginekologii, w Klinice Grosshadern w Monachium, u profesora Hermanna Heppa, wybitnego operatora, onkologa ginekologicznego.

W 2000 r na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie uzyskuje stopień doktora nauk medycznych na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Wybrane markery stresu oksydacyjnego u pacjentek po menopauzie chirurgicznej z uwzględnieniem wpływu estrogenowej terapii zastępczej na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną”. Praca ta została obroniona z wyróżnieniem. Publikuje w naukowych czasopismach medycznych, jak Ginekologia Polska, Przegląd Menopauzalny. Polish Journal of Gynecological Investigation. W 2009 r. kierowany przez niego oddział otrzymuje tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”, nadawany przez krajowy Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią i UNICEF.

Działalność społeczna. W czasie sprawowania funkcji przewodniczącego komisji zakładowej „S” był pomysłodawcą i jednym ze współorganizatorów powstania Fundacji na Rzecz Rozwoju ZOZ w Krasnymstawie. W jej skład wchodziło 7 zakładów pracy z terenu miasta, wnoszących wkład finansowy na działalność statutową fundacji.

Jako dyrektor ZOZ Krasnystaw, był pomysłodawcą i organizatorem apteki fundacji „Prima” zlokalizowanej w budynku przychodni przy ulicy Sobieskiego 4b. Była to pierwsza w Polsce apteka fundacyjna, zezwolenia wydawało Ministerstwo Zdrowia, Departament Farmacji. Była to trzecia apteka w Krasnymstawie (dwie istniejące należały do Cefarmu, czyli były państwowe). Aptekę „Prima” otwarto 3.08.1991 roku. Dzięki zyskom wypracowanym przez aptekę fundacyjną, zakupiono dla szpitala ponadstandardowy sprzęt: bronchofiberoskop (pierwszy w woj. chełmskim), laparoskop, wyposażenie oddziału intensywnej terapii i inne.

Nawiązuje kontakt z holenderską fundacją pomocy dla Polski z miejscowości Oude Tonge. Efektem są dary przysyłane dla miejscowego szpitala. Wyjazd do szpitala w Dirksland w Holandii, przynosi dar w postaci karetki pogotowia, której przekazanie nastąpiło 28.04.1992 roku. Dalszym efektem tych kontaktów było nawiązanie współpracy miasta Krasnystaw i gminy Ost Flakee, w której leży miejscowość Oude Tonge. W następnych latach przekazywano dary dla ośrodka na ul. Kwiatowej, oraz nastąpiło przekazanie wozu strażackiego, marki Mercedes dla OSP na Zastawiu. W 1994 nawiązuje współpracę z panią Wiltrud Wessel z Monachium, organizatorką od 1981 roku pomocy dla Polski. Efektem było kilka TIR-ów pomocy dla szpitala, a 5 miejscowych lekarzy, mogło odbyć miesięczne staże medyczne w renomowanych klinikach w Monachium. W uznaniu zasług Wiltrud Wessel nadano obywatelstwo honorowe miasta Krasnegostawu.

W latach 1998-2002 był radnym Rady Miasta Krasnegostawu i przewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska. Zainicjował wówczas wdrożenie przez miasto selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W roku 2002 był inicjatorem nadania Zespołowi Szkół nr 5 w Krasnymstawie imienia Orląt Lwowskich. Następnie nawiązuje kontakt z profesorem Wiktorem Zinem i przekonuje go do wspólnego przedsięwzięcia - odtworzenia graficznego nieistniejącego zamku w Krasnymstawie. Miały powstać rysunki ilustrujące zamek krasnostawski w różnych okresach dziejów, na podstawie zachowanych opisów lustracyjnych, z wykorzystaniem wiedzy profesora. Na kanwie tych działań był zaplanowany film dla TV Polonia. Plany przerwała nagła śmierć profesora Zina (opis tych działań w Nestorze).

Działalność historyczna. Dr Leszek Janeczek to autor wydanej w 2007 roku książki „Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w czasie drugiej wojny światowej”. Jest autorem rozdziału książki „Byliśmy sercem wsi” wydanej w Warszawie w 2004 r. pt. „Zbrodnicza działalność Kurta Engelsa i Ludwika Klemma na terenie powiatu krasnostawskiego w okresie okupacji niemieckiej w latach 1941-1943”. Współautor albumu „Krasnystaw wczoraj i dziś” wydanego w Zamościu w 2006 roku.

Od 1995 roku bada historię powiatu krasnostawskiego z okresu II wojny światowej. Zebrał i utrwalił na taśmie magnetofonowej ponad 230 wywiadów z naocznymi świadkami wydarzeń tamtych tragicznych dni. Ponadto bada archiwa i publikacje dotyczące wspomnianej problematyki. Przygotowywana publikacja ma ukazywać okres wojny na terenie powiatu z uwzględnieniem narodowościowych punktów widzenia (polskiego, ukraińskiego, żydowskiego a także niemieckiego). Ponadto jego zainteresowania obejmują: języki obce - niemiecki, angielski, rosyjski, francuski, włoski i niderlandzki; astrologię, sport - karate kyokushinkai i jazdę konną.

Współorganizator zasadzenia dębu pamięci zamordowanego w Katyniu por. dr. medycyny Feliksa Łaszcza z Krasnegostawu (30.04.2010), oraz inicjator i organizator 70. rocznicy akcji AB na terenie powiatu (Nestor 2(12) 2010). W Krasnymstawie obchodzono ją po raz pierwszy 21.05.2010 roku. Przywrócono pamięci 22 prominentnych działaczy krasnostawskich zamordowanych przez Niemców. Jednemu z nich, Feliksowi Pawłowskiemu dyrektorowi Szpitala św. Franciszka w Krasnymstawie, oprócz symbolicznego dębu, ufundował kamień z tablicą pamiątkową, który znajduje się przed budynkiem starego szpitala.

Dr Leszek Janeczek w takich okolicznościach i przy okazji innych spotkań wygłosił szereg referatów i dokonał wielu prezentacji z zakresu swoich pozazawodowych zainteresowań.

« Wstecz